''Kultura manjina – mogućnosti i perspektive''

Objavio  Jun 17, 2010

 IZLAGANJEPREDSJEDNIKA SAVJETA MUSLIMANSKOG NARODA CRNE GORE SABRIJE VULIĆA NA OKRUGLOM STOLU :

Kultura manjina – mogućnosti i perspektive

 Svjesni smo da postsocijalistička tranzicija ekonomskog i političkog sistema, pravna država i stabilizacija demokratije presudno zavise od kulture mira, tolerancije, poverenja i stabilnih međuetničkih odnosa.

Ako smo ,a siguran sam da svi mi ovdje jesmo, opredeljeni za evropski sistem građanskih vrijednosti,ako smo privrženi filozofiji i civilizacijskim tekovinama neotuđivih ljudskih prava i sloboda, uključujući i ideju da je odnos većine prema manjinama mjerilo demokratičnosti savremenih političkih poredaka, a sve to saglasno standardima UN, OEBS i Savjeta Evrope o zaštiti prava i sloboda pripadnika nacionalnih i etničkih manjina , te sa nadom da manjine neće više biti zloupotrebljavane kao "jabuka razdora” među nacijama i državama.

Uvjeren sam da dolazi vrijeme kada će upravo stare i nove nacionalne manjine, sa garantovanim pravima i slobodama njegovanja i razvijanja svog kulturnog identiteta, biti značajna poluga napretka naše države.

Namjera ovog kao I sličnih skupova mora biti očuvanje multikulturnog bogatstva svojih gradjana, razvijanje što neposrednijeg i efikasnijeg učešća građana svih nacionalnosti u odlučivanju o svim pitanjima od interesa za zajednicu, kao i mogućnosti da doprinesu stabilizaciji, komunikaciji i saradnji među građanima i institucijama kako na državnom tako I na lokalnom nivou.

U ovaj proces moraju biti uključeni Građani, nevladine organizacije i politički predstavnici lokalnih (opštinskih i gradskih) samouprava multikulturnih gradova kao I državne strukture.

Što,po meni, moraju biti poruke sa ovog skupa:

1. Očuvanje kulturnog diverziteta, zaštita prava i sloboda nacionalnihi etničkih manjina, njegovanje građanskih vrlina i dobrih tradicija suživota,
2. Promocija evropskih načela i iskustava ljudskih prava i sloboda, te multikulturalizma i interkulturalizma, kao bitnih uslova demokratije,
3. Protivljenje govoru mržnje, ksenofobiji, predrasudama, isključivostima i svim oblicima etničke i vjerske netolerancije,
4. Razvoj civilnog društva, demokratske javnosti, društvene kritike i atmosfere u kojoj će razum, kreativnost, kompetentnost i odgovornost biti odličje javnih debata, političkih inicijativa i donošenja odluka od lokalnog i državnog značaja,
5. Stvaranje uslova za olakšanje i podsticanje upotrebe regionalnih i manjinskih jezika u govoru i pisanju, u javnom i privatnom životu,
6. Ohrabrivanje sredstava informisanja da afirmišu tradiciju, kulture i jezike nacionalnih i etničkih manjina,
7. Razvijanje komunikacije i saradnje građana, nevladinih organizacija i organa lokalne samouprave I državnih institucija u cilju očuvanja kulture manjina
8. Unaprijeđenje pravne kulture, uključujući i poštovanje državnih, ustavno-zakonskih normi, opštih akata i lokalnih propisa od strane pripadnika nacionalne i etničke manjine, kao i poštovanje prava drugih nacionalnih manjina i pripadnika većine koji se nalaze u manjinskom položaju na određenim dijelovima državne teritorije.

PRAVCI DJELOVANJA

U oblasti vaspitanja i obrazovanja, u skladu sa svojim mogućnostima, pravima i nadležnostima

- pratiti realizaciju državnih programa vaspitanja i obrazovanja koji su posvećeni pitanjima kulturnog identiteta u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, višim školama i fakultetima,
- posvetiti posebnu pažnju sadržajima nastavnih predmeta: jezik i književnost, istorija, likovna i muzička kultura i drugih nastavnih predmeta koji dotiču vitalna pitanja prava nacionalnih manjina na očuvanje i razvoj svoje tradicije i kulturnog identiteta,
- inicirati i davati podršku aktivnostima na osposobljavanju vaspitača, nastavnika i saradnika u ustanovama vaspitanja i obrazovanja sa ciljem razvoja kulture mira, tolerancije i mutikulturalizma,
- podržati postojeće programe ili, tamo gdje još ne postoje, inicirati da se, u saradnji sa obrazovnim vlastima i drugim institucijama alternativnog obrazovanja, djeci i odraslima koji to žele, omogući učenje jezika društvene sredine i upoznavanje sa kulturom drugih naroda i nacionalnih manjina,
- preduzimati mere za jačanje povjerenja i spriječavanje ponašanja koja prijete narušavanjem atmosfere međuetničke tolerancije i prava na razlikovanje u vaspitno-obrazovnim ustanovama,
-organizovati zajedničke susrete učenika i nastavnika sa programima u funkciji međusobnog upoznavanja, razvoja kreativnosti, takmičenja i edukacije za toleranciju i interkulturalnost.

U oblasti kulture,

- preduzimati mjere za svestrani razvoj kulturnog stvaralaštva pripadnika svih nacionalnih zajednica, uključujući i unapređenje uslova za slobodno izražavanje i razvoj tradicije i kulture nacionalnih manjina i etničkih zajednica,
- periodično organizovati zajedničke susrete i manifestacije kulturnog stvaralaštva (književnog, likovnog, muzičkog, pozorišnog, filmskog, televizijskog i video izraza, ekološke kulture, sportskih takmičenja i slično), kako bi se, naročito među mladima, afirmisala preimućstva multikulturalnosti, međuetničke tolerancije i interkulturalizma,
- organizovati i podržavati sve akcije u zaštiti kulturnih dobara i spriječavati aktivnosti koje nanose štetu civilizacijskim kulturnim dobrima naroda, nacionalnih manjina i etničkih zajednica,
- sarađivati sa svim kulturnim institucijama, organizacijama i udruženjima u sferi tzv. civilnog sektora, koji su opredeljeni za toleranciju i razvoj multikulturalnosti, a posebno sa organizacijama i kulturnim udruženjima nacionalnih i etničkih manjina.

U oblasti društvenog organizovanja

- podsticati i razvijati društveno organizovanje i koordinaciju aktivnosti nevladinih (neprofitnih i profitnih) organizacija i institucija koje promovišu multikulturalnost, međuetničku toleranciju i zaštitu manjinskih prava i koje su posvećene njegovanju tradicije i razvoju kultura svake nacionalnosti ponaosob i svih zajedno,
- na temelju javnog konkursa i kvaliteta ponuđenih programa, davati finansijsku podršku multikulturnim projektima i stalnim aktivnostima nevladinih organizacija i kulturno-prosvetnih udruženja svih nacionalnih i etničkih zajednica,
- u skladu sa realnim mogućnostima i na osnovu potvrđenih rezultata pomagati nevladine organizacije u obezbjeđenju prostornih i drugih uslova za rad.

U oblasti javnih komunikacija i programske politike medija, koji imaju ulogu javne službe:

- uticati da mediji informišu građane i na odgovarajućim jezicima nacionalnih manjina,
- nastojati da ohrabre ili olakšaju osnivanje listova, radio stanica i televizijskih kanala na manjinskim jezicima,
- podsticati promovisanje multikulturalnih vrijednosti, međuetničke tolerancije i manjinskih prava, a posebno afirmisati pregnuća pojedinaca, istaknutih stvaralaca i osvjedočenih boraca za ljudska prava,
- suprotstavljati se svim oblicima diskriminacije, javnom iskazivanju ili prenošenju govora mržnje, međunacionalne i vjerske netrpeljivosti.

 

PodgoricaPredsjednik Savjeta Muslimanskog naroda Crne Gore,

Sabrija Vulić

  1. Novosti
Mubarek dani 2018

Mubarek dani 2018

Mar 26, 2018 229 Islamske teme

Hadisi

Hadisi

Mar 26, 2018 165 Islamske teme

Hutbe

Hutbe

Mar 26, 2018 193 Islamske teme

Kur'an

Kur'an

Mar 26, 2018 296 Islamske teme

Odluke

Mar 26, 2018 94 Propisi

Poslovnici o radu

Mar 26, 2018 172 Propisi

Statut

Mar 26, 2018 203 Propisi

Pravila

Mar 26, 2018 82 Propisi

Zakon

Mar 26, 2018 196 Propisi

Projekti

Mar 26, 2018 456 Projekti

Sekretar

Mar 26, 2018 197 Predsjednik